مربیگری کنید..

تیم خود را ایجاد کرده و مدیریت کنید

بازیکنان را تمرین داده و در ترکیب قرار دهید

دارایی های باشگاه را افزایش دهید

هواداران تیم را مدیریت کنید

در لیگ ها و جام ها شرکت کنید

تیم خود را مطرح کنید و جایزه بگیرید

تیم های حاضر: 739

لیگ های حاضر: 35

بازیهای انجام شده: 42,150